สัญญาเลขที่ I-PQ/2560 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจโรงแรมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้า อยุธยา เขต1

สัญญาเลขที่ I-PQ/2560 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจโรงแรมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้า อยุธยา เขต1