สัญญาเลขที่ I-PQ/2558 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจ โรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ สถานีไฟฟ้าขอนแก่น

สัญญาเลขที่ I-PQ/2558 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจ โรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั้วประเทศ

สถานี้ไฟฟ้าขอนแก่น