สัญญาเลขที่ I-PQ/2558 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจ โรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ สถานี นิคมอุสากรรมภาคเหนือ

สัญญาเลขที่ I-PQ/2558 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจ โรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

สถานี  นิคมอุสากรรมภาคเหนือ